Mechanics

Jul 31, 2021 by in RESPIRATORY Comments Off on Mechanics

div epub:type=”chapter” role=”doc-chapter”> © Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2021J.-X. Zhou et al. (eds.)Respiratory Monitoring in Mechanical Ventilationdoi.org/10.1007/978-981-15-9770-1_2 2. Respiratory Mechanics Jian-Xin Zhou1  , Yan-Lin Yang1, Hong-Liang Li1, Guang-Qiang Chen1, Xuan He1, Xiu-Mei Sun1, Ning Zhu1 and Yu-Mei Wang1 (1) Department of…

read more

Imaging

Jul 31, 2021 by in RESPIRATORY Comments Off on Imaging

div epub:type=”chapter” role=”doc-chapter”> © Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2021J.-X. Zhou et al. (eds.)Respiratory Monitoring in Mechanical Ventilationdoi.org/10.1007/978-981-15-9770-1_3 3. Lung Imaging Jing-Ran Chen1, Quang-Qiang Chen1, Jian-Xin Zhou1   and Yi-Min Zhou1 (1) Department of Critical Care Medicine, Beijing…

read more

Exchange

Jul 31, 2021 by in RESPIRATORY Comments Off on Exchange

div epub:type=”chapter” role=”doc-chapter”> © Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2021J.-X. Zhou et al. (eds.)Respiratory Monitoring in Mechanical Ventilationdoi.org/10.1007/978-981-15-9770-1_1 1. Gas Exchange Kun-Ming Cheng1, Linlin Zhang1  , Xiu-Mei Sun1 and Yu-Qing Duan1 (1) Department of Critical Care Medicine, Beijing…

read more

Asynchrony

Jul 31, 2021 by in RESPIRATORY Comments Off on Asynchrony

div epub:type=”chapter” role=”doc-chapter”> © Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2021J.-X. Zhou et al. (eds.)Respiratory Monitoring in Mechanical Ventilationdoi.org/10.1007/978-981-15-9770-1_8 8. Patient-Ventilator Asynchrony Xu-Ying Luo1 and Jian-Xin Zhou1   (1) Department of Critical Care Medicine, Beijing Tiantan Hospital,…

read more

Ventilation

Jul 31, 2021 by in RESPIRATORY Comments Off on Ventilation

div epub:type=”chapter” role=”doc-chapter”> © Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2021J.-X. Zhou et al. (eds.)Respiratory Monitoring in Mechanical Ventilationdoi.org/10.1007/978-981-15-9770-1_9 9. Noninvasive Ventilation Hao-Ran Gao1, Rui Su2 and Hong-Liang Li2   (1) Weifang Medical University, Weifang, Shandong, China (2)…

read more
Premium Wordpress Themes by UFO Themes